technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra
inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie
od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści
jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

Previous Next Play Pause
technika solarna = oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wody użytkowej

technika solarna

inwestycja dzisiaj w dom jutra

pompy ciepła

od roku 2020 w Polsce pozwolenie na budowę tylko dla domów efektywnych energetycznie

rekuperacja i wentylacja

jedno urządzenie, 5 korzyści

compactP

GENERALNY PARTNER FIRMY NILAN

Smaller Default Larger

rekuperacja i wentylacja

 

pompy ciepła

technika solarna

 

 

Firma Eko-Master oferuje Państwu bezpłatną pomoc w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 45% spłaty kapitału kredytu bankowego.

 

O programie: Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne.

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program ten będzie realizowany do końca 2014 roku. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z poźn. zm.).

Z dopłaty skorzystać mogą:

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie.
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przez „dysponowanie” należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. Budynek mieszkalny w rozumieniu Programu, to budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale mieszkaniowe co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia. Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego
 • zakupu:
  • kolektora słonecznego spełniającego normę PN EN-12975-2 lub posiadającego certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”
  • nowego zasobnika wodnego,
  • automatyki
  • aparatury pomiarowej i instalacji
  • montażu zestawu
  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, Pozostałe zasady:
 • Dokumenty w języku obcym powinny być udostępnione przez dostawcę kolektora słonecznego przetłumaczone na j. polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.
 • Jeżeli koszt kolektora słonecznego nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. • Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, jednakże dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku, nie dotyczy to kosztu projektu budowlano-wykonawczego, w przypadku którego data wystawienia faktury może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, ale faktura ta nie może być zapłacona) Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 • Jeśli część powierzchni budynku, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń. • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.

 

 • brink
 • frapol
 • komfovent_logo_works_properly
 • logo-Alnor
 • logo
 • LOGO LG
 • logo_hewalex
 • mg
 • panasonic-logo3
 • systemair logo
 • wentylacja